top of page

Pojistná plnění

Krácení a odmítnutí výplaty pojistného plnění
 

Každý při sjednávání pojistné smlouvy oprávněně předpokládá, že mu v případě pojistné události bude vyplaceno v plné výši odpovídající pojistné plnění.

 

Pojišťovna však v posledních letech v čím dále více případech pojistná plnění protiprávně kráti nebo jejich vyplacení odmítají úplně.

 

Častým případem bývá též odmítnutí výplaty pojistného plnění s odkazem na ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) zákona o pojistné smlouvě, podle kterého je pojišťovna oprávněna odmítnout vyplatit pojistné plnění 

 

Zastoupení při jednání s pojišťovnami
 

Našim klientům poskytujeme, zejména v komplikovanějších případech, komplexní servis při uplatňování nároku na výplatu pojistného plnění, který samozřejmě zahrnuje i přímé jednání s pojišťovnami.

 

Snažíme se maximálně využit našich zkušeností v této oblasti a již v průběhu likvidace pojistné události předcházet případným odmítavým stanoviskům pojišťoven.

 

Praxe ukazuje, že naše profesionální a důsledná právní pomoc již v průběhu likvidace pojistné události významně snižuje riziko odmítnutí nebo krácení pojistného plnění ze strany pojištovny.

Uplatnění práva na výplatu pojistného plnění žalobou u soudu
 

Ačkoliv v mnoha případech pojišťovny po naší intervenci uznají nárok klienta a pojistné plnění vyplatí, stáva se bohužel i opačná situace, kdy je nárok zcela nebo zčásti odmítnut.

 

V takovém případě pak nezbývá nic jiného než se s žalobou obrátit na soud. V této souvislosti jsme tak připraveni:

  • střízlivě posoudit Vaše možnosti úspěchu

  • kvalifikovaně sepsat a podat žalobu k soudu a

  • v celém soudním řízení Vás plně zastoupit.

 

Neváhejte se na nás obrátit i v případě, kdy již od pojistné události uplynula delší doba. Promlčecí lhůta podle nového občanského zákoníku činí tři roky a počíná běžet jeden rok od pojistné události.

 

V případě zastoupení v řízeních proti pojišťovnám jsme připraveni Vám nabídnout speciální cenové podmínky, vč. možnosti bezplatného zastoupení.

 

Kontaktujte nás pro více informací!

Odmítnutí výplaty pojistného plnění
Žalování pojišťovny
Jednání s pojišťovnami
bottom of page