top of page

Sporná agenda

Zastupování před soudy a rozhodci
 

Jsme připraveni převzít právní zastoupení a poskytnou právní pomoc ve všech stádiích civilního řízení.

 

Máme značné zkušenosti s ochranou práv a oprávněných zájmů našich klientů, které zastupujeme v řízeních před soudy.

 

Při převzetí právního zastoupení vždy důkladně analyzujeme právní situaci našeho klienta a identifikujeme slabá a silná místa nároku či obrany proti uplatněnému nároku. Výsledkem naší komplexní odborné analýzy je podrobný rozbor odhadovaných šancí v daném soudním sporu a tomu odpovídající návrh co nejefektivnějšího následného postupu ve věci. Takový přístup přináší možnost být vždy o několik kroků před protistranou a získat tak významnou výhodu při vedení sporu.

 

Základní postup při vymáhání práva našeho klienta:
 

 • Úvodní setkání s klientem, předání podkladů a základní právní posouzení situace. (možnost telefonické, emailové či SKYPE konzultace a elektronické předání dokumentů)

 • Podrobná právní analýza a návrh efektivní postupu při řešení věci.

 • Sepsání předžalobní upomínky, komunikace s protistranou.

 • Sepsání a podání žaloby.

 • Písemné vyvrácení argumentace protistrany.

 • Účast na jednání před soudem.

 • Sepsání návrh na nařízení exekuce a zastoupení klienta v exekučním řízení.

 

Využíváme rovněž moderní prostředky, které šetří náklady našim klientům. Ve sporech o peněžitá plnění vždy důsledně podáváme návrhy na vydání elektronických platebních rozkazů se sníženým soudním poplatkem.

 

Máte více pohledávek, které jste se rozhodli uplatnit? Nabízíme Vám speciální program pro hromadné vymáhání pohledávek. Více se dozvíte zde.

 

Řadu pohledávek jsme pro Vás schopni zpracovat za speciálních podmínek, které zaručí, že nebudete zatíženi přímými poplatky za námi poskytované služby.

 

Ústavní stížnosti
 

V řízeních před Ústavní soudem se nejčastěji setkáváme s ústavními stížnostmi proti pravomocným rozhodnutím, optřením nebo zásahům, základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem.

 

Pro podání ústavní stížnosti zákon výslovně stanoví povinnost být zastoupen advokátem.

 

Sepsání ústavní stížnosti vyžaduje specifické a detailní znalosti ústavního pořádku České republiky, mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a judikatury Ústavního soudu, Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva.

 

Takovými zkušenostmi disponujeme a jsme tak připraveni stát se Vašimi kvalifikovanými zástupci v řízení o ústavní stížnosti, jež zahrnuje důkladnou analýzu Vašeho právního postavení, kvailifikované sepsání ústavní stížnosti a zastoupení před ústavním soudem.

Hromadné vymáhání pohledávek
 

Hromadným vymáháním pohledávek rozumíme vymáhání pohledávek stejného či obdobného druhu od jednoho věřitele, kdy každý jednotlivý nárok se pohybuje od jednotek stovek korun až po jednotky statisíců korun. 

 

Hromadné vymáhání pohledávek vyžaduje specificky propracovaný přístup, který Vám díky našim dlouhodobým zkušenostem můžeme nabídnout.

 

V rámci zpracováním Vašich pohledávek Vám nabízíme:

 

 • Elektronické předávání Vašich podkladů k pohledávkám

 • Zpracování v robustním evidenčním systému

 • Telefonické upomínkování dlužníků, provoz call centra

 • Inkaso plateb

 • Rychlé zpracování předžalobních upomínek a žalob

 • Kvalifikované zastoupení při jednání před soudem

 • Exekuční řízení bez nákladů

 • Pravidelný report v požadované frekvenci a formátu

 • Možnost vymáhání pohledávek bez jakýchkoliv nákladů pro Vás

 

Kontaktujte nás a my Vám obratem připravíme nabídku přesně podle Vašich požadavků!

 

 

Evropský soud pro lidská práva
 

Úspěšnost stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Strassburgu vyžaduje důkladnou znalost nejenom mezinárodní smluv a evropské judikatury, nýbrž i značnou zkušenost s její vhodnou formulací a prezentací.

 

Takovými zkušenostmi disponujeme a jsme připraveni se za Vás kromě kvalifikovaného sepsání příslušné stížnosti postarat o naplnění všech formálních náležitostí, které jsou pro takové podání požadovány.

 

Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva je třeba podat nejpozději 6 měsíců od rozhodnutí o posledním vnitrostátním opravném prostředku. Doporučujeme Vám obrátit se na nás co možná nejdříve, abychom měli dostatek časy připravit vhodnou argumentaci a všechny potřebné podklady pro úspěšné projednání Vaší stížnosti soudem.

Spory s cizím prvkem
 

Spory s cizím prvkem rozumíme spory:

 

 • kdy alespoň jeden z účastníků je cizinec,

 • kdy předmět plnění souvisí se zahraničím,

 • kdy se smluvní vztah řídí právem jiného státu.

 

Naše advokátní kancelář se zastupováním v těchto sporech zabývá a je připravena Vám i v tomto případě poskytnout vysoce kvalifkovanou právní věci.

 

Nezáleží na tom, v jakém státě má být spor souzen nebo podle práva jakého státu se právní řád řídí. Díky našim zahraničním partnerům jsme schopni převzít právní věci související nejenom se státy Evropské unie, ale i mnoha dalšími např. exotickými destinacemi.

 

Kontaktujte nás a my Vás rádi seznamíme se všemi dostupnými možnostmi řešení Vašich právních věcí.

bottom of page