top of page

Náhrada škody

Náhrada za průtahy v řízení před soudem a správním orgánem
 

V souladu se zásadou hospodárnosti by soudy měli při vyřizování právních věcí postupovat co možná nejrychleji. Obecně však nelze stanovit přesnou dobu, za kterou by soud měl právní věc rozhodnout, neboť každé řízení je velmi individuální.

 

Určitým návodem k posouzení nepřiměřenosti délky řízení a finanční náhrady, která by účastníkovi měla náležet však je sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cpjn 206/2010. 

 

Obecně však lze říci, že každé řízení trvající alespoň tři roky je již způsobilé k individuálnímu posouzení, zdali v něm nedošlo nebo nedochází k neodůvodněným průtahů. U řízení trvajícího alespoň šest let je pak existence nároku na odškodnění již vysoce pravděpodobná.

 

Dle našich dosavadních zkušeností je možné požadovat vyplacení náhrady ve výši 15.000 - 20.000,- Kč za každý rok trvání řízení nad rámec přiměřené doby.

 

 

Nárok na odškodnění je nutné uplanit u Ministerstva spravedlnosti nejpozději 6 měsíců od skončení předmětného řízení. O odškodnění je možno však požádat i před jeho skončením. Odmítne-li ministerstvo spravedlnosti požadovanou náhradu vyplatit, je nutné se svým nárokem obrátit na soud.

 

Naším klientům můžeme uplatnění nároku pouze doporučit, neboť tento druh žalob je zcela osvobozen od soudních poplatků. Dle konstatní judikatury Ústavního soudu pak Ministerstvo vnitra nemá nárok v případě Vašeho neúspěchu ani na náhradu nákladů řízení.

 

Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem za účelem bezplatného posouzení Vašeho nároku. Zastupujeme klienty z celé České republiky.

 

Náhrada škody způsobené nezákonným rozhodnutím
 

Odškodnění za nepřiměřeně dlouhé trvání soudní řízení je v českém právním řádu možné po státu požadovat na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

 

Právo na náhradu škody mají nejenom účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda, ale také ti, s nimiž nebylo jednáno jako s účastníky řízení, ačkoliv s nimi jako s účastníky řízení jednáno být mělo.

 

Právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy vzniká, pokud bylo nezákonné rozhodnutí změněno nebo zrušeno. 

 

Podmínkou přiznání náhrady je, aby poškozený využil v zákonem stanovených lhůtách všech obranných prostředků proti nezákonnému rozhodnutí.

 

Právo na náhradu škody lze uplatnit i v případech nezákonného držení ve vazbě nebo vedení trestního řízení, které bylo zastaveno.

 

 

 

Obrana proti uplatněným nárokům
 

V případě, že je vůči Vám uplatněn nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, je vždy důležité před jakoukoliv reakcí takový nárok pečlivě analyzovat.


Neuvážené reakce na uplatněný nárok bohužel často vedou ke ztížení procesního postavení v případném následném soudním řízení.

 

Kontaktujte nás a my Vám obratem rádi pomůžeme s Vaší právní situací a navrhneme nejvhodnější kroky, které je třeba učinit. 

 

Náhrada škody na zdraví a majetku
 

Naše klienty úspěšně zastupujeme i v případech, kdy na jejich majetku nebo zdraví v důsledku jednání třetí osoby vznikne škoda nebo újma. 

 

Aby byl uplatňovaný nárok úspěšný, je třeba vzniklou škodu co možná nejdříve pečlivě zadokumentovat. Našich klientům doporučujeme, aby se na nás v těchto případech obraceli pokud možno co nejdříve. Kvalifikované uplatnění nároku na náhradu škody, které následuje po našem odborném posouzení totiž značně zvyšuje šanci na získání požadované náhrady a ulehčí procesní situaci v případném soudním řízení.

bottom of page