top of page

Práva obviněného v trestním

řízení

Za obviněného se považuje jen ten, proti kterému bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání. Taková osoba má podle zákona řadu práv, o kterých musí být vždy poučena


Obviněný má právo na obhajobu, v rámci, něhož jsou mu přiznána dílčí práva, prostřednictvím nichž obhajobu realizuje. 

Pomoc obviněným
 
  • Jsme připraveni Vám pomoci při obhajobě v trestním řízením.
  • Při obhajobě využíváme veškerá práva, která obviněnému přiznává právní řád a využíváme našich zkušeností z řady komplikovaných trestních procesů.
  • Jen kvalitní obhajoba Vám zajistí spravedlivý proces.
 
         Rádi pomůžeme i Vám!

Mezi jeho práva patří právo účastnit se osobně projednání věci před soudem, což umožňuje obviněnému vyvracet důkazy a tvrzení obžaloby směřující proti němu a sdělit soudu svojí verzi skutku a umožnit soudu udělat si bezprostřední názor na obviněného.

 

S tím souvisí i právo obviněného vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu a k důkazům o nich. Obviněný ovšem nemá povinnost o těchto věcech vypovídat. Při jednání před soudem má právo jako poslední přednést závěrečnou řeč a než se soudci odeberou k závěrečné poradě i poslední slovo. Obviněný může na svou obhajobu uvádět důkazy a další skutečnosti. Dále má obviněný právo nahlížet do spisu a na své náklady si z něj činit kopie. Pokud se obviněný cítí zkrácen na svých právech, může proti rozhodnutím policejního orgánu, státního zástupce i soudu podávat opravné prostředky.

 

Některá z práv však lze realizovat jen prostřednictvím zvoleného obhájce. Obhájce se může v přípravném řízení účastnit vyšetřovacích úkonů a jen jeho prostřednictvím se dá podat mimořádný opravný prostředek dovolání. S obhájcem se může obviněný radit i během úkonů prováděných v trestním řízení. Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.

 

Pokud obviněný prokáže, že nemá dostatek prostředků na úhradu své obhajoby, má právo na obhajobu za sníženou odměnu či bezplatně. 


 

bottom of page