top of page

Právní služby

Naším klientům jsme připraveni poskytnout právní služby ve všech právních oblastech. Zvláště se pak specializujeme na níže uvedené právní oblasti:
Trestní právo

 

 • Obhajoba obviněných v trestním řízení

 • Obhajoba mladistvých v trestním řízení

 • Zastupování poškozených v trestním řízení

 • Podmínečná propuštění 

 • Zastupování v trestním řízení s mezinárodním prvkem

 

 

Rodinné právo

 • Úprava majetkových vztah před vstupem do manželství a v jeho průběhu 

 • Rozvod manželství

 • Úprava výchovy a výživy k nezletilým - svěření do péče a výživné

 • Rodičovská zodpovědnost

 • Vypořádání společného jmění manželů

 • Otázky svéprávnosti dospělých

 • Určení otcovství, popření otcovství

 • Adopce 

 

Sporná agenda

 

 • Zastupování před soudy v České republice

 • Zastupování před soudy v zahraničí

 • Zastupování v řízení před rozhodci

 

 • Ústavní stížnosti

 • Stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva

 

 • Vymáhání pohledávek a exekuce

 

Ochrana osobnosti

 • Obrana proti zveřejňování nepravdivých informací

 • Obrana proti zásahu do soukromí, ohrožení cti a důstojnosti

 • Obrana proti zneužití a zásahu do dobrého jména a pověsti fyzických a právnických osob

 • Zpochybnění práva k názvu a neoprávněné užívají jména právnické osoby

 • Satisfakce při vzniku nemajetkové újmy

Občanské a obchodní právo

 

 • Sepisování smluv

 • Právní analýzy

 • Kontrola právního stavu nemovitostí

 • Sousedské spory

 • Odpovědnost za škodu

 • Problematika obchodních společností

 

 

Pojistná plnění

 • ​Posouzení nároku na vyplacení pojistného plnění dle pojistných podmínek

 • Zastoupení v jednáních s pojišťovnami v případě pojistných událostí

 • Uplatnění práva na výplatu pojistného plnění podáním žaloby k soudu

Náhrada škody

 • ​Náhrada za průtahy v řízení před soudem a správním orgánem

 • Náhrada škody způsobená nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím

 • Uplatnění náhrady škody na zdraví a majetku

 • Obrana proti uplatněným nárokům

bottom of page